انگل تریپانوزوم. مگس تسه تسه. بیماری خواب sleeping sickness
معرفی:


تریپانوزوما نام یک انگل از یکی از جنسهای خانواده تریپانوزومیده است که دارای گونه های متعددیست و در حیوانات مختلف ایجاد آلودگی مینماید . همه ی گونه های تریپانوزوما هتروگزنوس هستند یعنی در چرخه زندگی خود به بیش از یک میزبان نیازمندند.